معنی و ترجمه کلمه quantity theory of money and prices به فارسی quantity theory of money and prices یعنی چه

quantity theory of money and prices


بازرگانى : نظريه مقدارى پول و قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها