معنی و ترجمه کلمه quantity theory of money به فارسی quantity theory of money یعنی چه

quantity theory of money


نظريه مقدارى پول که در حقيقت عقيده اقتصاددانان کلاسيک را درباره پول نشان ميدهد را ميتوان بصورت زير نوشت : يعنىV = PQ
قانون ـ فقه : نظريه اى که به موجب ان قيمت هر کالا با مقدار پول تعيين مى شود
بازرگانى : حاصلضرب حجم در سرعت گردش پول برابر است باحاصلضرب سطح عمومى قيمت و توليد واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها