معنی و ترجمه کلمه quantum theory of valence به فارسی quantum theory of valence یعنی چه

quantum theory of valence


شيمى : نظريه کوانتومى والانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها