معنی و ترجمه کلمه quantum theory به فارسی quantum theory یعنی چه

quantum theory


شيمى : نظريه کوانتومى
علوم هوايى : تئورى کوانتوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها