معنی و ترجمه کلمه quarterly journal of economics به فارسی quarterly journal of economics یعنی چه

quarterly journal of economics


مجله اقتصادى سه ماهه
بازرگانى : مجله اقتصادى که هر سه ماه يک بار منتشر ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها