معنی و ترجمه کلمه quarterly report به فارسی quarterly report یعنی چه

quarterly report


علوم نظامى : گزارش سه ماهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها