معنی و ترجمه کلمه quartile deviation به فارسی quartile deviation یعنی چه

quartile deviation


انحراف چارک( درامار)
روانشناسى : انحراف چارکى
بازرگانى : انحراف چارک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها