معنی و ترجمه کلمه quasi contract به فارسی quasi contract یعنی چه

quasi contract


شبه عقد،شبه قرارداد
قانون ـ فقه : شبه عقد،عقدى را گويند که التزام طرفين به مفاد ان ناشى از تصريح خودشان نباشد بلکه به صرف وقوع عمل خارجى به حکم قانون به عمل خود ملتزم شوند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها