معنی و ترجمه کلمه quattuordecillion به فارسی quattuordecillion یعنی چه

quattuordecillion


(انگليس )عدد يک با 84 صفر بتوان2 ،(امر ).عدد يک با 45 صفر بتوان2

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها