معنی و ترجمه کلمه question به فارسی question یعنی چه

question


تحقيق کردن از،مورد ترديد يا اعتراض قرار دادن ،سوال ،پرسش ،استفهام ،مسئله ،موضوع ،پرسيدن ،تحقيق کردن ،ترديد کردن در
قانون ـ فقه : قضيه شکنجه کردن به منظور اقرار گرفتن
روانشناسى : پرسش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها