معنی و ترجمه کلمه questionable results به فارسی questionable results یعنی چه

questionable results


نتايج مشکوک
بازرگانى : نتايج سوال برانگيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها