معنی و ترجمه کلمه queued indexed sequential access method به فارسی queued indexed sequential access method یعنی چه

queued indexed sequential access method


کامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى انديس دار صف بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها