معنی و ترجمه کلمه queued sequential access method به فارسی queued sequential access method یعنی چه

queued sequential access method


کامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى صف بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها