معنی و ترجمه کلمه quieten به فارسی quieten یعنی چه

quieten


)quiet(ارام کردن ،تسکين دادن ،ساکت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها