معنی و ترجمه کلمه quite(so) به فارسی quite(so) یعنی چه

quite(so)


چنين است ،همينطوراست ،راست است

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها