معنی و ترجمه کلمه r.m.s. value of a periodic quantity به فارسی r.m.s. value of a periodic quantity یعنی چه

r.m.s. value of a periodic quantity


الکترونيک : جذر متوسط مربعهاى کميتهاى دوره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها