معنی و ترجمه کلمه race condition به فارسی race condition یعنی چه

race condition


کامپيوتر : حالت نامعينى که به هنگام عملکرد همزمان د دستورالعملهاى دو کامپيوتر بوجود مى ايد و امکان شناخت اين مسئله که کدام يک از انها ابتدا تمام خواهند شد وجود ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها