معنی و ترجمه کلمه race به فارسی race یعنی چه

race


جدار،قاب( ياتاقان)،ابراهه ،جوى ،ريل لغزنده ،اسب دوانى ،سرسره ريل ،طوقه لغزنده ،گردش ،دوران ،مسير،دويدن ،مسابقه دادن ،بسرعت رفتن ،نژاد،نسل ،تبار،طايفه ،قوم ،طبق ه
معمارى : نهر
روانشناسى : نژاد
بازرگانى : نژاد
ورزش : مسابقه سرعت
علوم هوايى : قاب
علوم نظامى : سينى لغزنده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها