معنی و ترجمه کلمه racing of generator به فارسی racing of generator یعنی چه

racing of generator


الکترونيک : دور برداشتن مولد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها