معنی و ترجمه کلمه rack به فارسی rack یعنی چه

rack


چارچوب ،شکنجه کردن ،به هم بستن( طناب)،رديف ،قفسه مهمات و وسايل ،طاقچه مقر،ميله دندانه دار،چنگک جا لباسى ،بار بند،جا کلاهى ،نوعى الت شکنجه مرکب از چند سيخ يا ميله نوک تيز،شکنجه ،چرخ دنده دار،عذاب دادن ،رنج بردن ،بشدت کشيدن ،دندانه دار کردن ،روى چنگک گذاردن لباس و غيره ،طاقچه ،قفسه
علوم مهندسى : ميله رنده
کامپيوتر : قفسه
عمران : تورى مشبک اشغال گير
معمارى : اشغال گير
قانون ـ فقه : خون مستاجر را در شيشه کردن
ورزش : چهارنعل کوتاه
علوم نظا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده