معنی و ترجمه کلمه radical economists به فارسی radical economists یعنی چه

radical economists


اقتصاددانان راديکال( تندرو)
بازرگانى : منظور گروهى از اقتصاددانان کلاسيک مانند مالتوس و مارکس ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها