معنی و ترجمه کلمه radio direction finding به فارسی radio direction finding یعنی چه

radio direction finding


جهت يابى بى سيم
علوم نظامى : پيدا کردن جهت بى سيم دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها