معنی و ترجمه کلمه radioactive contamination به فارسی radioactive contamination یعنی چه

radioactive contamination


الودگى پرتوزايى
زيست شناسى : الودگى راديواکتيوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها