معنی و ترجمه کلمه radioactivity به فارسی radioactivity یعنی چه

radioactivity


راديواکتيويته ،خاصيت جسمى که از خود پرتو مجهول بيرون مى دهد،قابليت پخش امواج هسته اى ،راديو اکتيويته ،تابش ،پرتو افشانى
علوم مهندسى : راديواکتيويته
شيمى : پرتوزايى
نجوم : پرتوزايى
علوم هوايى : پرتوافشانى علوم نظامى : راديواکتيويته داشتن قدرت تشعشع اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها