معنی و ترجمه کلمه radiochemistry به فارسی radiochemistry یعنی چه

radiochemistry


يک شاخه از شيمى که با اثرات شيميايى راديواکتيو سرو کار دارد
شيمى : پرتوشيمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها