معنی و ترجمه کلمه ragtag and bobtail به فارسی ragtag and bobtail یعنی چه

ragtag and bobtail


)=rabble(توده مردم پست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها