معنی و ترجمه کلمه range drum به فارسی range drum یعنی چه

range drum


طبله مسافت
علوم نظامى : طبله بستن مسافت به توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها