معنی و ترجمه کلمه rank به فارسی rank یعنی چه

rank


طبقه ،طبقات صفوف يکان ،مرتبه ،(درمورد جانور )طلب شده ،ترتيب ،شکل ،سلسله ،مقام ،صف ،رديف ،قطار،رشته ،شان ،اراستن ،منظم کردن ،درجه دادن ،دسته بندى کردن ،رتبه بندى کردن ،انبوه ،ترشيده ،جلف
کامپيوتر : رتبه بندى
معمارى : رديف
روا نشناسى : رتبه
ورزش : عرض
علوم نظامى : سلسه مراتب
علوم دريايى : درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها