معنی و ترجمه کلمه rape به فارسی rape یعنی چه

rape


تجاوز جنسى ،زناى به عنف ،هتک ناموس به عنف ايالت ،شهرستان ،هتک ناموس کردن ،تجاوز بناموس کردن ،بزوربردن يا گرفتن
قانون ـ فقه : هتک ناموس به عنف ،تجاوز به ملک غير در جنگل
روانشناسى : تجاوز جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها