معنی و ترجمه کلمه rapport به فارسی rapport یعنی چه

rapport


تفاهم ،نسبت ،ربط،توافق ،مناسبت ،سازگارى
روانشناسى : ارتباط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها