معنی و ترجمه کلمه rat a tat tat به فارسی rat a tat tat یعنی چه

rat a tat tat


)rat a tat(صداى ناشى از ضربات تند و متوالى ،ضربات متوالى و تند زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها