معنی و ترجمه کلمه rat bite fever به فارسی rat bite fever یعنی چه

rat bite fever


(طب )تب موش گزيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها