معنی و ترجمه کلمه ratable به فارسی ratable یعنی چه

ratable


قابل ارزيابى ، )rateable(مشمول ماليات ،قابل تقويم ،نرخ بردار
قانون ـ فقه : مشمول ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها