معنی و ترجمه کلمه ratchet effect به فارسی ratchet effect یعنی چه

ratchet effect


اثر برگشت ناپذير
بازرگانى : اثر چرخش دهنده مصرف بالا و استاندارد بالاى زندگى باسانى عوض نشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها