معنی و ترجمه کلمه rate به فارسی rate یعنی چه

rate


سنجيدن ،قرار،اندازه نسبت ،پايه ،تندى ،مشمول ماليات کردن ،سرعت کار،ميزان مهارت ،شدت تغييرات ،نواخت ،اهنگ حرکت ،سرعت حرکت ،درجه ،درچند،روش ،طرز،منوال ،ميزان ،سرعت ،ارزيابى کردن ،نرخ بستن بر،بها گذاشتن بر،بر اورد کردن ،شمردن
علوم مهندسى : سرعت عوارض
عمران : نرخ
معمارى : ميزان
قانون ـ فقه : نرخ ،ارزيابى کردن
شيمى : اهنگ
روانشناسى : درجه بندى کردن
زيست شناسى : ميزان
بازرگانى : نرخ ،درصد
ورزش : ميزان
علوم هوايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده