معنی و ترجمه کلمه rateable به فارسی rateable یعنی چه

rateable


)ratable(مشمول ماليات ،قابل تقويم ،نرخ بردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها