معنی و ترجمه کلمه rating plate به فارسی rating plate یعنی چه

rating plate


علوم مهندسى : پلاک قدرت
الکترونيک : صفحه مشخصات
معمارى : پلاک مشخصات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها