معنی و ترجمه کلمه ratio به فارسی ratio یعنی چه

ratio


بهر،نسبيت ،نسبت معين و ثابت ،قسمت ،سهم
علوم مهندسى : نسبت
الکترونيک : نسبت
عمران : نسبت
معمارى : نسبت
شيمى : نسبت
روانشناسى : نسبت
زيست شناسى : نسبت
بازرگانى : ضريب ،نسبت
ورزش : نسبت
علوم نظامى : نسبت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها