معنی و ترجمه کلمه ration strenght به فارسی ration strenght یعنی چه

ration strenght


کالرى جيره
علوم نظامى : انرژى حاصله از جيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها