معنی و ترجمه کلمه rationalistic به فارسی rationalistic یعنی چه

rationalistic


مبنى براصالت عقل ،مبنى براستدلال عقلى ،معتقد به اصالت عقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها