معنی و ترجمه کلمه raw head and bloody bones به فارسی raw head and bloody bones یعنی چه

raw head and bloody bones


يک سرودو گوش ،سروسياه ودندان سفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها