معنی و ترجمه کلمه re-edify به فارسی re-edify یعنی چه

re-edify


دوباره ساختن ،تجديد کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها