معنی و ترجمه کلمه reactive volt-ampere-hour-meter به فارسی reactive volt-ampere-hour-meter یعنی چه

reactive volt-ampere-hour-meter


کنتور مصرف کور
علوم مهندسى : کنتور ولت - امپر - ساعت - راکتيو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها