معنی و ترجمه کلمه reaping-machine به فارسی reaping-machine یعنی چه

reaping-machine


ماشين درو

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها