معنی و ترجمه کلمه rebelliously به فارسی rebelliously یعنی چه

rebelliously


ياغيانه ،متمردانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها