معنی و ترجمه کلمه rebuttable به فارسی rebuttable یعنی چه

rebuttable


قابل رو کردن
بازرگانى : رد کردنى ،رو کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها