معنی و ترجمه کلمه receipt به فارسی receipt یعنی چه

receipt


قبض رسيد،رسيد پيام ،دريافت ،رسيد دادن ،اعلام وصول نمودن ،وصول کردن ،(م.م ).بزهکاران را تحويل گرفتن
قانون ـ فقه : رسيد کردن
بازرگانى : رسيد،دريافتى
علوم نظامى : دريافت شد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها