معنی و ترجمه کلمه reconnoitre به فارسی reconnoitre یعنی چه

reconnoitre


)reconnoiter(شناسايى کردن ،بازديد کردن ،عمليات اکتشافى کردن
علوم نظامى : شناسايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها