معنی و ترجمه کلمه record به فارسی record یعنی چه

record


يادداشت کردن ،ضبط کردن ضبط،گواهى ثبت شده ،دفتر،مدرک کتبى ،سجل بايگانى ،پرونده ، )vt.& vi.(نگاشتن ،ضبط کردن ،ضبط شدن ، : )n.adj.adv.(ثبت ،يادداشت ،نگارش ،تاريخچه ،صورت مذاکرات ،صورت جلسه ،پيشينه ،بايگانى ،ضبط،رکورد،حد نصاب مسابقه ،نوشته ،صفحه گرامافون ،نام نيک ،مدرک ،ثبت کردن
علوم مهندسى : يادداشت بايگانى
کامپيوتر : ثبت کردن
قانون ـ فقه : هر نوع صفحه يا نوار يا اشيا مشابه اى که براى ضبط و پخش صدا بکار رود
روانشناسى : پيشينه
بازرگانى : ضبط کردن
عل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده