معنی و ترجمه کلمه rectification of an alternating current به فارسی rectification of an alternating current یعنی چه

rectification of an alternating current


الکترونيک : يکسوکنندگى جريان متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها